Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Dyżur wakacyjny w 2024 roku.

Zgłoszenia na dyżur wakacyjny przyjmowane będą od 6 maja do 31 maja br.

W naszej placówce zgłoszenia należy przesłać na e-mail sekretariat@zkiwlublewo.edu.pl . W mailu należy podać imię i nazwisko dziecka, tylko rok urodzenia by przypisać dziecko do odpowiedniej grupy, okres przez jaki będzie, czy dwa tygodnie czy jeden i nr kontaktowy wraz z podaniem imienia i nazwiska rodzica/opiekuna prawnego.

Jeżeli z jakiś przyczyn będą Państwo rezygnować z dyżuru proszę o informację przez maila. 

 

W pierwszej kolejności przedszkola zapewniają opiekę podczas dyżurów wakacyjnych dzieciom, które uczęszczają do danej placówki. Do każdej placówki składa się odrębne zgłoszenie. Dane kontaktowe do wybranych placówek znajdują się poniżej oraz w harmonogramie dyzurów w plikach do pobrania.

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYC DZIECI NA DUŻUR WAKACYJNY

(KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO)

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Kształcenia i Wychowania w Lublewie (zwany dalej ZKiW), ul. Szkolna 5, Lublewo 83-050, tel. 58-682-72-76, e-mail: sekretariat@zkiwlublewo.edu.pl
  2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych - e-mail: iod@zkiwlublewo.edu.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na ZKiW (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Jeżeli w celu wykonywania przez ZKiW działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów wychowania, konieczne będzie przetwarzanie szczególnych kategorii danych, w szczególności danych dotyczących stanu zdrowia dziecka, zapewnienia odpowiedniego wyżywienia, pomocy pedagogicznej, itp. - dane te będziemy przetwarzać na podstawie ważnego interesu publicznego (art. 9 ust. 2 lit. g RODO).
  4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące dla ZKiW usługi informatyczne, doradcze, itp. na podstawie stosownych umów. Odbiorcą danych osobowych będzie też Gmina Kolbudy jako organ prowadzący ZKiW realizujący dla ZKiW czynności związane z księgowością.
  5. Dane osobowe zgromadzone w celach realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa.
  6. Osoba, której dane dotyczą, oraz rodzic/opiekun prawny w przypadku danych dziecka, ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Niepodanie danych spowoduje brak możliwości przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do ZKiW.
  8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW WAKACYJNYCH W GMINIE KOLBUDY W ROKU 2024.

 

Miesiąc

 Przedszkole,
 Oddział przedszkolny

 Termin dyżuru w okresie  ferii letnich w 2024 r.

Lipiec 2024 r.


 

Przedszkole Rozgwiazda, ul. Skromna 2, 80-180 Kowale

tel. +48 533 744 989

1 - 31 lipiec 2024 r.

"Stumilowy Las" Przedszkole Publiczne, ul.  Bukowskiego 24, 83-050 Pręgowo

Tel. 725 298 738

1 - 19 lipiec 2024 r.

Przedszkole w Kolbudach, ul. Wybickiego 29B, 83-050 Kolbudy

Tel. 58 682-73-63

1 - 12 lipiec 2024 r.

Przedszkole w Kolbudach, ul. Wybickiego 29B,  83-050 Kolbudy

Tel. 58 682-73-63

1 – 12 lipiec 2024 r.

Oddział Przedszkolny w szkole podstawowej, ul. Wybickiego 33, 83-050 Kolbudy

Tel. 58 326-41-10

22 lipiec – 2 sierpień 2024 r.

Sierpień 2024 r.

 

 

Oddział Przedszkolny w szkole podstawowej, ul. Wybickiego 33, 83-050 Kolbudy

Tel. 58 326-41-10

22 lipiec – 2 sierpień 2024 r.

Oddział Przedszkolny w szkole podstawowej, ul. Prof. B. Bukowskiego 3,  83-050 Pręgowo

Tel. 58 682-72-16

5 – 16 sierpień 2024 r.

Przedszkole w Bielkówku, ul. Gregorkiewicza 11, 83-050 Bielkówko

Tel. 58 682-73-58

19 – 30 sierpień 2024 r.

Przedszkole w Kowalach, ul. Apollina 1/31, 80-180 Kowale

Tel. 58 763-43-46  

19 – 30 sierpień 2024 r.

Przedszkole w Lublewie Gd., ul. Szkolna 5, 83-050 Lublewo Gd.

Tel. 58 682 72 76

19-30 sierpień 2024 r.

Data dodania: 2023-05-09 10:41:50
Data edycji: 2024-01-17 13:47:00
Ilość wyświetleń: 563

„Przylecę do Was na skrzydłach marzeń."

Wanda Chotomska
Gmina Kolbudy
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej